بازدید اعضای محترم هیات مدیره گروه آمیدکو از پروژه فروسیلیسم و منیزیم آتین گناباد

بازدید اعضای محترم هیات مدیره گروه آمیدکو از پروژه فروسیلیسم و منیزیم آتین گناباد

بازدید اعضای محترم هیات مدیره گروه آمیدکو از پروژه فروسیلیسم و منیزیم آتین گناباد

آقایان مهندس خیاط ، مهندس نقره به همراه مهندس حلواچی مدیر عامل ضمن بازدید از پروژه در جریان فرایند کاری پروژه قرار گرفته و طی جلسه با مدیر پروژه آقای مهندس علیقچی هماهنگی های لازم به عمل امد.