همکاری با شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

همکاری با شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

همکاری با شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

پیرو جلسات برگزار شده و دیدار جناب آقای مهندس آسویار، سرمایه گذار گروه شرکت های آتین به همراه جناب آقای مهندس خیاط و جناب آقای مهندس نقره، با جناب آقای دکتر بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در خصوص مشارکت و همکاری در مناقصه بهره برداری و مدیریت مجتمع فولاد قائنات، توافق گردید .