بازدید کارشناسان اداره کل بررسی طرح ها

بازدید کارشناسان اداره کل بررسی طرح ها

بازدید کارشناسان اداره کل بررسی طرح ها

بازدید کارشناسان اداره کل بررسی طرح ها ، جهت ارزیابی پروژه ساخت کارخانه فروسیلسیم و منیزیم آتین گناباد .