نشست سه جانبه محمد صفایی، رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی و مهندس سعید آسویار سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های آتین

نشست سه جانبه محمد صفایی، رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی و مهندس سعید آسویار سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های آتین

نشست سه جانبه محمد صفایی، رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی و مهندس سعید آسویار سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های آتین

پس از آنکه محمد صفایی موفق شد نظر مدیران کل بانک ملی کشور در زمینه اعطای تسهیلات سنگین به «فروسیلیس» بزرگترین پروژه ی صنعتی گناباد را در پایتخت جلب کند، صبح امروز در مرکز استان جلسه مشترکی با رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی و مهندس سعید آسویار سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های آتین و آقای سید محمد ذبیحی رئیس مجمع خیرین برگزار کرد تا نحوه بازپرداخت و اخذ وثایق مورد نیاز را هم مشخص کند!

                    
صفایی نیکو، رئیس اداره امور شعب استان در این جلسه ضمن اعلام حمایت بانک و پرداخت سریع تسهیلات به سرمایه گذار، گفت: علیرغم مشکلات شدید اعتباری، آنچه در توان ما باشد برای پیشرفت سریع تر پروژه انجام خواهیم داد.