بازدید اعضای هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژه تولید فروسیلیسیم

بازدید اعضای هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژه تولید فروسیلیسیم

بازدید اعضای هیئت مدیره از روند پیشرفت پروژه تولید فروسیلیسیم

زمین اجرای طرح به مساحت 22 هکتار در شهرک صنعتی کوثر واقع شده است. آقایان مهدی ثقفی، حامد ثقفی و غلامرضا نقره از اعضای هیئت مدیره شرکت فروسیلیسیم و منیزیم آتین از محل اجرای طرح بازدید نمودند و همچنین مذاکرات سازنده ای با نماینده محترم شهرستان گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی و مقامات استانی و محلی درخصوص همکاری های فیمابین جهت اجرای سریع تر پروژه انجام گردید.