توسعه ‌

توسعه منابع انسانی یکی از بخش‌های مهم مدیریت منابع انسانی است. این بخش از مدیریت منابع انسانی بر تعلیم و پیشرفت کارمندان در سازمان تمرکز دارد.
توسعه منابع انسانی، چارچوبی است که کمک می‌کند کارمندان در زمینه‌های دانش شخصی، مهارت‌های سازمانی و توانایی‌های شغلی پیشرفت کنند. به بیان دیگر توسعه منابع انسانی به آموزش افراد پس از استخدام، فراهم‌ آوردن فرصت برای یادگیری مهارت‌های جدید، توزیع منابع لازم برای انجام امور در محیط کار و هر فعالیت توسعه‌ای دیگر اطلاق می‌شود.
توسعه منابع انسانی شامل فرصت‌هایی همچون تعلیم، پیشرفت شغلی، مدیریت عملکرد، تربیت، برنامه‌ریزی برای موفقیت، شناخت کلیدی کارمندان و توسعه سازمانی خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
.