نگهداری‌

حفظ منابع انسانی یکی از مهمترین مسائل در زمینه منابع انسانی می باشد. منابع انسانی، به عنوان ارزشمندترین منبع در اختیار هر سازمان در نظر گرفته می شود. ارزشمندی منابع انسانی، به مسائلی از قبیل راه های توسعه و ارتقای منابع انسانی و افزایش رضایت شغلی ختم می شود. 
به طور خاص این مسئله در خصوص نیروهای مستعدو کلیدی مطرح می شود. اما مسئله حفظ منابع انسانی، منحصر به نیروهای کلیدی نمی باشد. رشد و توسعه سازمانی، بدون تلاش برای ایجاد بسترهای حفظ و نگهداری منابع انسانی میسر نمی باشد.