جذب‌

نظر به اینکه موثرترین عامل در کارایی و بهره وری هر سیستم وجود نیروی انسانی کارآمد و متخصص و با انگیزه می باشد؛ لذا انتخاب نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است.  به منظور تحقق این هدف در شرکت، دستورالعمل جذب نیروی انسانی تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است.