حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست
حفاظت از محیط زیست

در مناطقی که معادن جدید تاسیس می‌شود، بجز ترقی و شکوفایی، اثرهای زیست محیطی نیز الزاما وجود خواهد داشت. اثرات استخراج معادن بر روی محیط زیست، باعث کشمکشهایی در زمینه اراضی و مخالفت طرفداران محیط زیست با استخراج ذخایر، بویژه در بخشهای پرجمعیت‌تر کشورهای توسعه یافته شده است. در عین حال که ریسک سیاسی به‌عنوان سدی در برابر سرمایه‌گذاری در برخی کشورها ذکر شده است، ریسک زیست محیطی اگر بزرگتر از سایر موانع نباشد، به هر حال مانع بزرگی است.

"سبز بودن" در صنعت معدن به عنوان رویکر شرکت آمیدکو یک شعار نبوده، بلکه وظیفه‌ای است که شرکت‌های این حوزه باید به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود آن را پذیرفته و انجام دهند. هدف از سبز شدن معدن کاهش اثرات زیست محیطی استخراج و فرآوری مواد معدنی و فلزات با تمرکز بر تکنولوژی‌های جدید، هوشمندسازی فرآیندها و به کار گیری روش‌های حفظ پایداری است. “سبز شدن” صرفا یک اقدام هزینه بر نیست، بلکه نتایجی مثل کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد که نهایتا باعث می‌شود هزینه‌های معدن کاهش پیدا کند.