پودرمیکروسیلیکا

پودرمیکروسیلیکا

پودرمیکروسیلیکا
پودرمیکروسیلیکا

از محصولات فرعی تولید فروسیلیسیم می باشد که پودر با ساختار شیشه ای فوق العاده ریز ( غبار قابل تنفس ) به شکل کلوخه ای با دمای ذوب حدود 1550 درجه سانتیگراد می باشد. این محصول به عنوان خطری برای محیط زیست توصیف نشده است، اشتعالزا نیست و در صورت تماس با بدن خطراتی مانند خارش و خشکی چشم، سوزش پوست و سوزش و خشکی غشاء غلطی انسان را تهدید می کند. جهت رفع آسیب پوست آن را با فراوان یا محلول سالین بشوئید و به چشم پزشک مراجعه کنید. درمواردی که مصدوم غبار را تنفس کرده باشد فرد را به هوای آزاد منتقل کمید. حفاظت های شخصی در هنگامی که در معرض غبار هشتید عبارتند از استفاده از دستکش محافظ و عینک و مهمترین عامل استفاده از ماسک محافظ اختصاصی می باشد.

 

ترکیبات شیمیایی و دانه بندی
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.
نوع Si (%) AL (Max%) دانه بندی (میلی متر)
F1 72-78 2 10-60
F2 72-78 2 60-120
F3 74-78 2 10-60
F4 72-78 2 10-60
F5 72-78 2 10-60
F6 72-78 1.5 10-60
F7 72-78 2 10-60
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.


آنالیز شیمیایی پودر میکروسیلیکا و دانه بندی

Chemical Composition

SiO2

Fe2O3

CaO

Al2O3

MgO

C

L.O.I

Humidiy

Min (%)

Max(%)

85

2

1.5

1

1.5

3

3.5

1

 

Physical Specifications

Structure

Particle Shape

Particle Size

Bulk Density

Spesific Surface

Density

-

-

µm 

-

-

-

Amorphous

Spherical

40

200-300

14-20

400-600

 

 

 

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

 

 

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.